Missie

BLIJ is een (multi)culturele vereniging waar plezier en ambitie in de ontwikkeling en uitvoering van educatieve en recreatieve activiteiten prima samengaan. Wij zijn een vereniging die belang hecht aan waarden en normen. Het familie gevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij BLIJ – is een belangrijk kenmerk van onze vereniging. De drempel om bij ons actief aan de slag te gaan is laag. Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid.
 

Socialisering en cultivering zijn de twee pijlers van onze vereniging die elkaar in de praktijk versterken. Wij maken goed burgerschap mogelijk voor iedereen en hebben de ontembare ambitie om een bijdrage te leveren aan een positieve samenleving. Wij besteden veel aandacht aan onze jeugd en vergeten onze ouderen niet. Kenmerkend voor BLIJ zijn de betrokkenheid in de wijk en de proactieve samenwerking met andere organisaties en (lokale)overheid om de leefbaarheid in de directe leefomgeving te verbeteren.
 

De inzet van leden en vrijwilligers vormt de basis van de vereniging. Er is een heldere organisatie en een gekozen bestuur. We handelen vanuit een lange termijnvisie waarbij het uitgangspunt is dat we een financieel gezonde vereniging zijn en blijven. Heldere en snelle communicatie naar onze leden en vrijwilligers vinden we essentieel. Wij onderhouden met zorg de contacten met onze sponsors en betrekken hen waar gewenst bij het wel en wee van de vereniging.
 
 

Visie

Met bovenstaande missie als uitgangspunt hebben we ons een beeld gevormd over hoe wij willen dat BLIJ er vanaf 2016 uitziet. Met deze langetermijnvisie is de richting bepaald. De activiteiten die we jaarlijks oppakken zijn er op gericht om deze langetermijnvisie te realiseren.
 

De verwezenlijking van onze visie begint bij de behoefte aan een structurele en laagdrempelige ontmoetingsplek, van waaruit men elkaar regulier kan ontmoeten en activiteiten kan organiseren. Wat is begonnen vanuit spontane initiatieven, moet gecontinueerd worden in vastere vorm. Hiertoe hebben wij besloten tot het oprichten van een ontwikkelcentrum om deze ideeën verder in de praktijk te brengen.
 

Kinderen zijn ons kapitaal, en verdienen onze grootste investering, met het doel ze te vormen tot zelfbewuste en actieve wereldburgers, die niet alleen in staat zijn bij te dragen aan de samenleving, maar zelf dragers worden van diezelfde samenleving. Kinderen staan niet op zichzelf, maar groeien op in een gezinssituatie, die dienovereenkomstig een veilige, harmonieuze en stimulerende omgeving moet bieden, waarin zij kunnen gedijen. Zo leidt het vanzelf dat ook de ouders bediend moeten worden om ze in staat te stellen zich zo goed mogelijk te kwijten van hun taken en verantwoordelijkheden. Investeringen in een generatie leidt vanzelf tot investeringen in de volgende. Hierbij past een allesomvattende, holistische aanpak, waarbij alle elementen in elkaar grijpen als de schakels van een ongebroken ketting.
 

Continuïteit van kennis- en cultuuroverdracht tussen de generaties en een positieve waardering van het eigen cultuurgoed en identiteit zijn elementen die positief bijdragen aan het zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld leidt tot marginalisering. Een positief zelfbeeld plaatst iemand, als waardevol element, in het midden van de samenleving. Wij streven naar dit laatste en hanteren daarbij een compleet aanbod aan activiteiten, die inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, en die aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van onze leden. Daarbij telkens oog houdend voor alle facetten van de mens, als zelfbewust individu, als liefhebbend onderdeel van het gezin en als dragend element van de bredere samenleving. Dat is ons streven en het instrument, waarmee wij onze idealen willen verwezenlijken. Een mens in balans is een mens in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving.